OLAV: Onderwijs aan Leerlingen met Autisme

OLAV: Onderwijs aan Leerlingen met Autisme

Achtergrond

Steeds meer leraren geven les aan leerlingen met autisme (ASS). Dit komt door de invoering van passend onderwijs en het stijgende aantal diagnoses. In het onderzoek OLAV doet men onderzoek naar leraren die lesgeven aan leerlingen met (een vermoeden van) autisme. Niet alleen in Nederland, maar ook in Roemenië.

Doel

In het onderzoek staat de volgende vraag centraal: Wat vinden, doen en weten leraren die lesgeven aan leerlingen met autisme? Daarnaast willen we weten: Verschillen leraren die al lesgeven van leraren in opleiding? Kan een e-learning leraren versterken?

Doelgroep

Leraren en leraren in opleiding

Het onderzoek

Om deze vragen te beantwoorden, zijn er vragenlijsten gemaakt voor leraren en leraren in opleiding. De leraren vulden een vragenlijst in, volgen daarna een e-learning, en vulden vervolgens nog een vragenlijst in. De e-learning die bij dit onderzoek hoort is te vinden via de website van Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

De resultaten

De gemiddelde scores van de leraren in Nederland laten zien dat de voorwaarden voor passend onderwijs deels aanwezig zijn. Zelfs leraren die nog in opleiding zijn, hebben kennis van ASS. Ondanks deze kennis hebben leraren bedenkingen bij het passend onderwijs, vooral wat betreft het effect in de klas. Gemiddeld genomen voelden leraren zich redelijk vaardig om passend onderwijs uit te voeren, meer dan pabostudenten. Leraren uit het speciaal onderwijs scoorden hoger.

Achter de gemiddelden gaan behoorlijke verschillen schuil. De relatief grote verschillen tussen leraren zijn zorgelijk voor leerlingen met ASS maar ook voor leraren zelf. Ze geven aan dat een deel van de leraren passend onderwijs moet geven zonder zich voldoende toegerust te voelen op het gebied van kennis, vaardigheden en/of houding, terwijl dat voorwaardes zijn voor goed, inclusief onderwijs (Roberts & Simpson, 2016).

Meer informatie over het onderzoek

Meer informatie is te vinden op www.olavonderwijs.com of via Anne Smit ()

De onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Anne Smit (promovendus)
  • Dr. Annelies de Bildt
  • Prof. Dr. Pieter Hoekstra

Fase van onderzoek

Analyse

deel: