mogelijke onderdelen interventie autisme

Mogelijke onderdelen van interventie

Nadat er is gekeken naar de specifieke situatie van het kind en het gezin kun je een persoonlijk interventieplan maken. Mogelijke onderdelen van dit plan zijn:

Voorlichting voor de ouders

Meestal hebben ouders (meer) uitleg over autisme nodig. Het is goed om met hen te bespreken wat deze diagnose voor de ontwikkeling van hun kind nu en in de toekomst kan betekenen. Daarnaast is vaak uitleg nodig over het specifieke diagnostische profiel van hun kind: wat zijn de sterke kanten en wat zijn aandachtsgebieden die hun kind op dit moment laat zien binnen de ontwikkeling en binnen de context waarbinnen hij of zij nu leeft (gezin en school of dagopvang)?

De voorlichting (psycho-educatie) kan op allerlei manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld individueel of groepsgewijs. De kennis die de ouders opdoen, kan met zich meebrengen dat zij (of de bredere omgeving) al direct anders gaan kijken en/of anders gaan handelen naar hun kind. Vaak ontstaan zo al concrete ideeën over waar de volgende stappen van interventie zich bij voorkeur op zou kunnen richten.

Behandelen van bijkomende problemen

Regelmatig gaat autisme samen met één of meerdere andere stoornissen. Vaak zijn deze ‘bijkomende’ problemen zo storend in het functioneren van het kind en het gezin, dat deze prioriteit moeten krijgen in de behandeling. Het is hierbij van belang dat deze bijkomende stoornis niet als een losse stoornis wordt gezien, maar dat in de behandeling aandacht is voor de samenhang met autisme en het algehele functioneren van het kind en het gezin.

Bevorderen van de algehele ontwikkeling van het kind

Een belangrijk doel van interventie is dat het kind zoveel mogelijk toekomt aan de ‘normale’  ontwikkeling, zoals elk ander kind.

Optimaliseren van de omgeving van het kind

De omgeving van het kind speelt een belangrijke rol bij het behandelen van (gedrags)problemen. Het is daarom goed te kijken hoe deze omgeving geoptimaliseerd kan worden. Welke aanpassingen thuis en op de opvang of school zijn er mogelijk om overprikkeling en stress af te laten nemen? Of is de omgeving juist te beschermend en komt het kind daardoor te weinig in ontwikkeling? Het aanpassen van de omgeving kan eraan bijdragen dat het kind weer toe kan komen aan de ‘normale’ ontwikkeling.

deel: