Pilot studie naar PRT met inzet van oudergroep bij jonge kinderen met autisme en hun ouders

Achtergrond

Bij kinderen met autisme is er sprake van beperkingen op het gebied van de sociale communicatie en interactie. Effectieve interventies zijn van belang om de ontwikkeling en het welzijn van het kind en zijn/haar gezin te stimuleren. Pivotal Response Treatment (PRT) is een gedragstherapeutische behandeling, gericht op het verbeteren van de sociaal-communicatieve vaardigheden van kinderen met autisme. Ouders hebben een centrale rol in de behandeling en worden getraind in het opzetten van leermomenten in de sociale communicatie, zoals het uitlokken van gerichtheid, woordjes en stellen van (hulp)vragen. PRT wordt op velen manieren geboden. Er is nog weinig bekend of de inzet van een oudergroep, aangevuld met individuele ouder-kind sessies en betrokkenheid van school en het sociale netwerk, van toegevoegde waarde is voor de effectiviteit van PRT.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek was om de haalbaarheid en effectiviteit van PRT en de inzet van een oudergroep in kaart te brengen bij kinderen van 2-6 jaar met autisme en hun ouders.

Het onderzoek

In deze pilot studie is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en effectiviteit van PRT met de inzet van een oudergroep, aangevuld met individuele ouder-kind sessies en betrokkenheid van school en het sociale netwerk. Het PRT protocol bestond uit 14 wekelijkse sessies (afwisselend oudergroep bijeenkomsten en individuele sessies) en er was één follow-up oudergroep bijeenkomst na 10 weken. In totaal deden er 20 kinderen en ouders mee aan de studie. Er werden een aantal exploratieve metingen gedaan met vragenlijsten. Daarnaast zijn na afronding van de behandeling semigestructureerde interviews gehouden met ouders om inzicht te krijgen in hun ervaringen (helpende en belemmerende factoren en effecten).

De resultaten

Op basis van deze pilot studie lijkt PRT met inzet van oudergroep een haalbare en effectieve behandeling voor het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden en algeheel welbevinden van kinderen met autisme. Daarnaast had de behandeling een positief effect op het welzijn binnen het gezin.

In de oudergroep leerden ouders van elkaar, deelden ze ervaringen en vonden ze (h)erkenning. Ouders werden zich (door middel van terugkijken van video’s) bewust van hun eigen patronen in de communicatie en leerden hoe ze hun kind het beste konden stimuleren in de ontwikkeling. De individuele sessies waren helpend in het oefenen en ontvangen van feedback. Een goede therapeutische relatie speelt hierin een essentiële rol. Ook het betrekken van school en het bredere sociale netwerk (zoals familie, oppas) rondom het kind werd als helpend ervaren in het generaliseren van vaardigheden naar andere settingen.

Vervolgonderzoek (met onder ander meer deelnemers en een controle groep) is nodig om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit en werkzame factoren van PRT met de inzet van een oudergroep.

Meer informatie over het onderzoek

Voor meer details en uitkomsten van het onderzoek kunt u contact opnemen met Manon de Korte, via

De onderzoeker(s)

Het onderzoeksteam bestaat uit:

  • Prof. dr. Jan Buitelaar
  • Prof. dr. Wouter Staal
  • Dr. Martine van Dongen-Boomsma
  • Dr. Iris Servatius-Oosterling
  • Manon de Korte
  • Shireen Kaijadoe

Fase van onderzoek

Afgerond

deel: